Officerene i Bn Ræder

Officerene i bataljon Ræder
Brinchmann, Hans

1785 - 1856

Hans Brinchmann var født i Norge i 1785 eller 86. Han stod som Sekondløytnant ved 2. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiments 2. Tjenestegjørende grenaderkompani den 16/5 1806, dog uten ansiennitet til han hadde fått eksamen.

Mobilisert vinteren 1808 til GrenBn Ræder.

Premierleutnant 5/3 1808 utnevnelsen var antagelig til Gagnatske kompani.

Plassert ved Størenske kompani fra 27/3 1810 og ved Eritsfjordske kompani fra 1811.

Befordret til det sivile 10/8 1835. Hadde da stått på vartpenger (redusert lønn uten tjeneste) antakelig fra hærens omorganisering 1/1 1818. Ble Overtollbetjent i Skudesnes.

Døde på Bergen sinnssykehus i februar 1856.

 


Dreyer Nicolai Peter

1772 - 29/4 1808

Peter Nicolai Dreyer (som han selv skrev) var sønn av en handelsmann. Som beskrevet på følgende måte ”En god Kiøpmand’s Familie” eller et annet sted beskrevet slik:” en liden Handels Mand’s Søn fra Landet, yderst Raae og uviidende, uden acvtivite eller Fliid i Tienesten.”

Tjente først ½ år som underoffiser til 26/9 1788 da han ble fenrik ved 2. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiment. Ved omorganiseringen i 1789 ble han ved kongelig resolusjon av 29/5 satt à la suite ved regimentet med virkning fra 1/5.

Sekondløytnant fra 20/4 1792 men ikke funnet plassert ved noe kompani. Premierleutnant ved Størenske kompani 25/7 1794, men forflyttet til Eritsfjordske kompani I 1797, til Fanottiske kompani i 1799 til Sunndalske kompani i 1801 og endelig til Gagnatske kompani 17/3 1807.

Han fikk kapteins karakter  14/12 1804.

Ordre datert 10/1 1807 sier: ”Kapt Dreyer tilkjennegies kommanderende generals, prins Carl av Hessens, misfornøyelse med den av ham utviste skjødesløshet og efterlatenhet i alt tjenesten vedkommende.”

Kapteins stilling som sjef for Hevnske kompani 28/1 1808. Mobilisert i premierleutnants stilling ved 3. Grenaderdivisjon av GrenaderBn Ræder vinteren 1808. Ble alvorlig såret i slaget ved Trangen 25/4 1808. Døde av sine sår på gården Sønsterud den 29/4. Gravlagt på Åsnes kirkegård.

 


Friboe Ferdinand Wilhelm

17/2 1781 - ? 22/12 1837

Ferdinand Wilhelm Friboe var født i Rendsborg 17/2 1781 (1779?)

Fenr à la suite vet Holstenske Inf reg på frikorporals betingelser fra 17/7 1795.

Fenrik på underoffisers betingelser ved samme avdeling fra 8/7 1796. Fikk fenriks gasje først fra 27/2 1801. Secondleutnant fra 21/5 1802. Forflyttet til 2. Trondhjemske infanteriregiments 1. Tjenestegjørende grenaderkompani 1/2 1805 som sekLt.

Premierleutnant ved 2. Tjgj grenkp 21/2 1806 men ansiennitet fra 14/2 1806. Tjenestegjorde i Bn Ræder som premierleutnant i 3. Grenaderdivisjon under Kapt Stang etter mobiliseringen vinteren 1808. Deltok bl.a. ved Trangen.

Kaptens stilling som sjef for Eritsfjordske kompani fra 20/1 1812. Ble satt på ”Vartpenger” (Redusert lønn uten å være i tjeneste) 1/1 1818 ved omorganiseringen av hæren, og frem til sin død 22/12 1837. Han bodde da i Molde.

 


Knoff Ulrich Emaus

1770 - ?

Ulrich Emaus Knoff var født i Norge og sønn av kapt Hans Christian Knoff som da var sjef for Hevnske kompani.

Han kom i tjeneste i 1784 og ble underoffiser ved 3. Trondhjemske regiment til 6/6 1788, hvor han ble utnevnt til fenrik. Ved hærens omorganisering ble han 1/5 1789 plassert som fenr ved 2. Trondhjemske regiment. Han ble så secondleutnant ved regimentets Brøsiske kompani 24/7 1789, men forflyttet til de gevorbne grenaderkompanier 26/3 1790. Han ble så premierleutnant ved Rennebuske kompani 3/12 1790, men forflyttet til Surendalske kompani i 1791, til Størenske i 1792, til Buvikske i 1794, til Ørkedalske i 1804 og endelig til Børsenske i 1806. Han fikk kapteins karakter ( Grad men ikke stilling og lønn) 5/11 1802. Han fikk så kapteins stilling som sjef for Børsenske kp 27/2 1807. Mobilisert i GrenBn Ræder vinteren 1808, som sjef for 2. Grenaderdivisjon. På grunn av sin innsats ble han utnevnt til Ridder av Danebrogsordenen.

Han ble resrevert majors ansiennitet (Stilling og lønn uten å inneha graden) 30/4 1812.

Majorsgrad og stilling som eksersermajor ved  Bergenske Infanteribrigade fra hærens omorganisering 1/1 1818. Ble Oblt der 4/7 1823 – bosatt i Bergen. Ble også ridder av Sverdodrenen. Han ble innvilget avskjed 8/1 1830


Krag ?

Leutnant Krag som er oppført under Skarpskytterdivisjonen er ikke gjenfunnet med noen Krag som passer i Stabsfanejunker Olai Ovenstad’s militærbiografi.

 


Lange Jacob

1768 - 5/4 1825

Jacob Lange kom i tjeneste i 1787. Han var korporal ved Livgarden til fods frem til 1/5 1789, da han ble fenrik ved 1. Gev grenkp av 2. Trondhjemske nasjonale Infanteriregiment. Utnevnelsen skjedde 3/4 s.å. Han ble secondleutnant ved samme regiments 2. Gev Grenkp 14/2 1794. Premierleutnant ved regimentets Hevnske kompani den 7/12 1798. Han ble igjen forflyttet til 1. Gevorbne Grenaderkompani 6/6 1800. Han var dessuten inspeksjonsoffiser ved Trondhjems underoffiserskole i årene 1805  - 1813.

Vinteren 1808 ble han mobilisert til GrenaderBn Ræder i  stilling som adjutant.

Han fikk kapteins grad fra 28/1 1808, slik at det er  sannsynlig at han tjenestegjorde som adjutant med denne grad, selv om han i rapportene står omtalt som leutnant. Dette kunne også skyldes at adjutantstillingen var en leutnantstilling og avlønnet som sådan.

Fikk fast kapteins grad og stilling som sjef for Fanottiske kompani 27/3 1810.

Ved hærens omorganisering ble han 1/1 1818 satt ved Trondhjemske Infanteribrigade og stod i 1823 som sjef for 2. Gev kompani av brigadens gev musketer korps. Døde 5/4 1825.

 


Lied Johan Richard

1765 - 30/6 1833

Johan Richard Lied var født i Tingvoll 1765 Han var døpt samme sted 2/3 1765.

Kom i tjeneste i 1787 og hadde i 1788 tjent ett år som underoffiser ved 2. Trondhjemske nasjonale Infanteriregiment. Han ble Fenrik ved samme regiment 1/10 1788 med ansiennitet fra 26/9 samme år.

Ved den nye hærordningen av 1789 ble han satt à la suite (Overtallig) Han fikk så stilling som secondleutnant ved regimentets Vigske kompani 26/3 1790. Premierleutnant ved Surendalske kompani 3/8 1792. Han ble så forflyttet til Gagnatske kompani i 1797, til Brøsiske i 1801 og igjen til Gagnatske i 1802. Fikk kapteins grad i 1804 med ansiennitet fra 25/11 1803. Fikk så kapteins stilling som sjef for Sunndalske kompani 15/5 1807 (Overtok kompaniet etter Peter Nicolai Dreyer.) Han ble mobilisert til bataljon Ræder vinteren 1808 som divisjonssjef for 1. Grenaderdivisjon, som også var bataljonssjefens Livdivisjon.( Når bataljonssjefen var ved divisjonen, var det han som førte den, utenom dette var det divisjonssjefen.) Kom tilbake til kompaniet da bataljonen ble dimitert. Kompaniet ble omorganisert til jegerkompani 9/8 1810. Lied ble major 16/2 1815, men beholdt fortsatt samme kompani. Ved omorganiseringen 1/1 1818 ble han fortsatt værende, men kompaniet ble da Sundalske kompani av Trondhjemske Infanteribrigades Romsdalske bataljon. Den 8/8 1820 ble han utnevnt som Ridder av Sverdordenen. Han bodde i 1823 på Kvande i daværende Stangvik kommune. Han ble Major i Armeen 24/6 1828 han fortsatte i tjenesten til han ble innvilget avskjed 11/10 1832. Døde 30/6 1833.Lossius Johan Sophus

1790- 6/8 1838

Johan Sophus Lossius ble utnevnt uten offiserseksamen direkte fra sivil stilling til fenrik ved 2. Trondhjemske regiments’sa 2. Tjgj grenKp 27/2 1807.

Sek Lt 28/1 1808 ved samme avdeling. Ble mobilisert til GrenBn Ræder vinteren 1808 som secondleutnant i 2. Grenaderdivisjon.  Premierleutnant ved samme regiment 1/5 1808. Stod i rullene til Hevnske kompani fra 1809. Ved den nye hærordning av 1/1 1818 satt ved Trondhjemske Infanteribrigade. Stod i 1823 som premierleutnant ved Surendalske kompani.

Kaptein ved brigaden 11/12 1824 og kompanisjef 16/4 1825.

Hadde i 1835 Hevnske kompani av Romsdalske nasjonale Musketerkorps og bodde på Lian i Hemne.

Død 6/8 1838.Matheson Statius Jacob

12/11 1777 - 13/8 1824

Kom i tjeneste 1793. Frikorporal ved Slesvigske Inf reg til 4/11 1796 da han ble fenrik à la suite ved 2. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiment. Fenriks stilling ved 1. Gev Grenkp 24/1 1800

Sekondleutnant ved Størenske kompani 6/6 samme år. Forflyttet til 2. Gevorbne grenaderkompani 15/5 1801. Premierleutnant ved Størenske kompani 18/5 1804, men forflyttet til Rennebuske kompani 1807.

Kapteins karakter 28/1 1808. Mobilisert til Premierleutnants stilling i 4 Grenaderdivisjon i Bn Ræder vinteren 1808. Fikk kapteins stilling som sjef for Nærøiske kompani 8/5 1811. Forflyttet til regimentets 2. Nordenfieldske skiløperbataljon som sjef for dennes Stjørdalske kompani 16/8 1811.  Etter søknad begrunnet i svakelighet meddelt avskjed i nåde med Majors karakter og pensjon 18/12 1813.

Død 13/8 1824 på gården Bye på Støren.Ross Peter Heiberg

1789 - 2/11 1838

Peter Heiberg Ross var født i Norge ca 1789 Elev ved Katedralskolen i Trondheim, og deretter uteksaminert fra ”Officersinstituttet” i Trondheim I 1808.

Fenr à la suite ved 2. Trondhj nasj Infreg ( mens han gikk på instituttet) fra 25/9 1807. Sek Lt ved samme regiment fra 28/1 1808. Mobilisert i Bn Ræder vinteren 1808 og tjenestegjorde som SekLt i 3 Grendiv. Formelt tilsatt som secondleutnant ved 2. Tjgj GrenKp fra 1/5 1808 ved Kgl res av 4/7 samme år.

Premierleutnant ved regimentets Sunndalske Kp 22/12 1808. Dette kompaniet ble omorganisert til jegerkompani 9/8 1810.

Ross var fra juli 1813 beordret som sjef for et detasjement på Vardøhus festning. I forbindelse med omorganiseringen av hæren 1/1 1818 gikk han av på ”vartpenger”. Opprettet en privatskole i Trondheim, og ledet flere gymnastikkpartier samt underviste i språk frem til han 13/4 1833 ble beordret til å overta som kommandant på Vardøhus. Ankom dit 31/5 dette år, overtok formelt 12/7 og satt der til sin død 2/11(2/12?) 1838.

 Nægler Elias

?????

Elias Nægler ble født i Norge1764. Både hans far og bestefar var offiserer i Norge. Hans bestefar var imidlertid født i Sachsen, og kom til Norge som kaptein.

Elias Nægler ble først antatt som landkadett i 1772, men det er noe usikkert om når han virkelig startet sin militære karriere. Det fremgår av dokumentene at han i 1790 hadde tjent i 5 år, altså at han fysisk tiltrådte tjenesten i 1785.  Det fremgår videre at, den fra landkadettkompaniet med 48 rdlr i pensjon avgåtte kadett, Elias Nægler, den 2/6 1786, ved kongelig resolusjon ble utnevnt til fenrikà la suite ved 3. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiment, hvor han stod i stilling ved Strindenske kompani.

Han ble secondleutnant ved samme kompani den 9/11 1787, og premierleutnant den 22/8 1788.  Ved omorganiseringen av hæren i 1789, ble han fra 1/5 plassert som premierleutnant ved 2. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiments Børsenske kompani, men ble så overflyttet til Surendalske kompani i 1790, og tilbake igjen til Børsenske kompani i 1791.

Han fikk kapteins karakter, (dvs graden men ikke stilling) 5/3 1802, og fikk så stilling som kaptein og sjef for Gagnatske kompani i samme regiment den 13/8 samme år. Denne stilling hadde han frem til mobiliseringen vinteren 1808, hvor han ble mobilisert som kaptein og sjef for 4. Grenaderdivisjon i Grenaderbataljonen Ræder av 2. Tronhjemske Nasjonale Infanteriregiment. Bataljonen utgjorde som vi vet hovedtyngden av de norske avdelingene ved Trangen 25/4 1808, da en svensk bataljonsgruppe ble nedkjempet og delvis tatt til fange.

Hær ledet Nægler forsvaret av forhugningene i selve Trangenpasset. Denne forsvarsstyrken bestod av Næglers egen divisjon, samt 1. Divisjon. Den svenske styrkens fremrykning mot Kongsvinger ble stanset, og de ble tvunget til å vende, for om mulig å slå seg tilbake mot Sverige. At Nægler da viste stor offensiv holdning, ved å forlate forhugningene med sine styrker og følge etter i ryggen på de svenske styrkene forårsaket igjen at svenskene, når de støtte mot resten av bataljonen som hadde falt dem i ryggen måtte slåss mot to sider samtidig. Dette tror vi var en av de virkelige årsaker til at utfallet ble som det ble.

På bakgrunn av sin opptreden i dette slaget fikk Nægler Ridderordenen av Dannebrog.

I dag er det imidlertid svært få som er klar over den betydning Nægler har hatt for den utvikling som dette førte til for Norge som nasjon. Vi kan imidlertid gjerne forsøke å spinne videre på tanken om hva som ville ha skjedd dersom dette slaget hadde fått et annet utfall enn det som det fikk. Det er da ikke sikkeert at vi i dag, verken hadde hatt vår egen grunnlov eller hadde eksistert som egen selvstendig stat, men dette er som sagt spekulasjoner. Det er imidlertid sikkert at Nægler er en av de som ettertiden har glemt når det gjelder den innsats som de har vist.

Elias Nægler, ble videre utnevnt til major og kommandør for regimentets 2. Nasjonale bataljon med Rennebuske kompani som livkompani den 27/3 1810. Han ble så tjenestegjørende major og sjef for 2. Tjgj GrenKp 21/5 1810. Og sjef for det tjgj jegerkompani fra 1/7 samme år, da grenaderkompaniene ble omorganisert til jegerkompanier.

Ved den nye hærordningen fra 1/1 1818 ble han satt ved Trondhjemske Infanteribrigade. Han ble Oblt og eksersermajor ved samme brigaden her i Trondhjem fra 7/9 1818. Stillingen hadde han til sin død den 31/12 1828.


 

Schnabel Paul Marcus

1789 - ?

Schnabel var født på Frosta i 1789-90 som sønn av sogneprest Anton Erasmus Schnabel.

Frikorp ”paa Avance” ved 1. Trondhjemske Nasjonale infanteriregiment fra 1/11 1806.

Han skulle da ”nyte fri Undervisning i de Militaire Videnscaber” i Trondheim.

Fenr à la suite ved samme regiment 1807. Forsatt med samme egenskaper til 2. Trondhjemske regiment 27/11 1807. Premierleutnant ved samme regiment’s Oppdalske kompani 28/1 1808. Ble mobilisert til Bn Ræder i februar 1808 og tjenestegjorde i 4. Grenaderdivisjon som premierleutnant under kapt Nægler.

Ble formelt forflyttet til Vikske Kp 1/7 1810. I 1811 stod han i rullene til Størenske Kompani.

I rullene for 1823 og 1835 stod han surnert på vartpenger, han bodde da på Skånes i Skogn.

Ble kapt ved Trondhjemske Infanteribrigade og sjef for Rørosiske landvernkompani i 1837.

I 1842 og senere sjef for Sebuske kompani og bodde på Hognes i Stjørdal.

Han fikk avskjed 26/11 1850.

 


Sigholt Peter Laurentius Sidelmann

28/3 1768 - 21/3 1835

Peter L S Sigholt var sønn av Kapt Israel Olai Sigholt.

Ble søkt antatt som landkadett allerede 5/9 1772 (4 1/2 år gammel!!)

I Skriv av 19/8 1786 sies han å være korporal ved 2. Trondhjemske Nasjonale regiment med 6 års tjeneste som underoffiser og at han har frekventert den Matematiske Skole. ( Måtte da ha startet i 12 års alderen). Fenriks ref  ved samme regiment 6/10 1786. Sekondleutnant 25/1 1788. Premierleutnant ved samme regiments Sunndalske kompani 24/7 1789. Forflyttet til 1. Gevorbne grenaderkompani i 1791, Størenske kompani i 1796 og endelig til Rennebuske kompani fra 1799. Kapteins karakter (Grad uten stilling og lønn) fra 6/8 1802. Kapteins stilling som sjef for Størenske Kompani 5/8 1803. Mobilisrt vinteren 1808 og tjenestegjorde som divisjonssjef for Skarpskytterdivisjonen av GrenBn Ræder. Ridder av Dannebrogsordenen. Han ble gitt avskjed i nåde 1/11 1810. Denne avskjed ble ombyttet med majors avskjed 31/7 1814 (På grunn av hans innsats under felttoget I 1808??)

Tollkasserer i Kristiansand 24/4 1815. Avskjed med pensjon 12/3 1833. Død på Eidsvold 21/3 1835.

 


Stang Jens

1756 - 12/7 1817

Jens Stang var født i Norge ca 1756. Kom første gang i tjeneste ca 1772.

Sek Lt à la suite ved Prins Fredriks regiment 13/8 1783. Tjenestegjorde i fenriks stilling ved Fredrikshavnske bataljon fra 29/4 1785. Secondleutnants stilling og lønn fra 19/5 1786 ved samme bataljon. Forflyttet til Kongens Regiment 11/12 1789. Premierleutnants grad fra 31/7 1790 med virkning fra 11/12 1789. Premierleutnants stilling ved samme avdeling fra.2/12 1791.

Kom til Norge som premierleutnant ved 2. Trondhjemske Nasj. Infanteriregiments Opdalske kompani 19/5 1797, og fikk kapteins grad fra samme dato. Kapteins stilling som sjef for Brøsiske kompani fra 26/10 1798. Mobilisert som sjef for 3. Grenaderdivisjon i GrenBn Ræder vinteren 1808 og deltok bl.a. ved Trangen. Bataljonssjef og Major fra 22/12 1808. (Overtok Bn Ræder etter dennes død høsten 1808?). Stod fortsatt i rullene som sjef for Brøsiske kompani frem til 27/3 1810 da han fikk Gagnatske kompani.

Døde 12/7 1817.

 


Steenbuck Hans Bernhard Jørgen

1769 - ?

Hans Steenbuck var sønn av sogneprest til Melhus.

Fenr à la suite ved 3. Trondhjemske nasjonale Infanteriregiment 23/10 1788. Overført 2. Trondhjemske med samme grad og posisjon 29/5 1789.

Sekondleutnant ved samme regiment’s Vigske kompani 10/5 1793. Forflyttet til 1. Gevorbne grenaderkompani 30/12 1795, derfra til Opdalske kompani 1806 og endelig til Børsenske kompani fra 1807.

Kapteins karakter (grad uten stilling og lønn) fra 28/1 1808. Mobilisert og disponert som premierleutnantr i GrenBn Ræders 2. Divisjon  vinteren 1808.

Utnevnt til kaptein og sjef for Hevnske kompani 4/7 1808 ( Etter at Kapt Dreyer som hadde kompaniet falt i april, og kompaniet formelt ble ledig??) Stod ved dette kompani fortsatt i 1814.

Ble ved hærordningen av 1/1 1818 satt ved Trondhjemske Infanteribrigade, og stod i 1823 ved Surendalske kompani. Ble ridder av Sverdordenen i 1823.

 


Stiboldt Christian Schiøtt

4/5 1786 - 28/9 1855

Christian S Stiboldt var Furer ved Livgarden til fods i København da han 10/ 4 1807 ble fenrik à la suite ved 1. Trondhjemske nasjonale Infanteriregiment’s Ytterøiske kompani. Han ble utnevnt som Premierleutnant ved samme regiments Selbuske kompani 28/1 1808 (Var dette kun en lønnsmessig plassering?). Mobilisert til Skarpskytterdivisjonen i  GrenBn Ræder vinteren 1808 som Sekondleutnant.

Kompaniet ble jegerkompani 9/8 1810 og skiløperkompani under 2. Nordenfjeldske Skiløperbataljon  1/5 1811.

Ved hærordningen av 1/1 1818 ble Stiboldt satt ved Trondhjems Infanteribrigade som regnskapsfører ved Trondhjems gevorbne musketer korps. Kapt ved samme brigades Innherredske musk. Korps 2/6 1821. Var i 1823 sjef for Overhaldske kompani og bodde på Foss i Overhalla. Ridder av Sverdordenen.

Major (Korpsmajor) og sjef for Guldalske kompani 15/1 1833. Bodde da i Trondheim.

Avskjed og befordring som Tollkasserer I Kristiansund 10/9 1837. Forflyttet i samme egenskap til Bergen i mars 1848. Avskjed 10/12 1851. Flyttet til Trondheim og døde der 28/9 1855.

 


Timme Fredrik Daniel

1788 - ?

Fredrik Daniel Timme var født i Danmark i 1788. Fenrik v 2. Trondhjemske regiment’s 1. Tjenestegjørende grenaderkompani 1/8 1806. Secondleutnant ved samme regiments Romsdalske kompani 27/2 1807. Premierleutnant 28/1 1808. Ble mobilisert sammen med bataljon Ræder som premierleutnant i 1. Grendivisjon. Ble forflyttet til regientets tjenestegjørende livkompani  27/3 1810. Han ble satt à la suite (Overtallig) 28/9 1811. På grunn av sin innsats under kamphandlingene ble han utnevnt til Ridder av Dannebrogssordenen. Gjenintrådt i stilling, fremdeles ved livkompaniet 1/6 1812. Og stod der fortsatt i 1814. Han ble så utsatt på ”vartpenger” (Redusert lønn uten å være i tjeneste) 1/1 1818 i forbindelse med hærens omorganisering.

Han ble så civil skattefogd og auksjonsforvalter i Trondhjem 24/11 1821.

Det vites ikke når han døde.

 


Wessel Andreas Bredal

8/7 1792 - 14/10 1841

Andreas Bredal Wessel var sønn av sognepresten i Stod, Peter Wessel.

Frikorporal ved 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteriregiment 1/11 1806. Ikke officerseksamen

Fenr à la suite ved regimentets Sparbuske Kp 23/9 1807. Fortsatt som à la suite til 2. Trondhj. Reg 27/11 1807. Mobilisert i GrenBn Ræder februar 1808 og tjenestegjorde som Secondleutnant ( fra 28/1 1808)  i 4. Grendivisjon under kapt Nægler.

Formelt overført til 2. Tjgj Grenkp (?) 4/7 1808 med virkning fra 1/5 samme år.

Premierleutnant ved Eritsfjordske kompani fra 27/3 1810, men kom til Ørkedaløske kompani i 1811.

Ble ved den nye hærordning fra 1/1 1818 satt ved Trondhjemske Infanteribrigades Inderøiske kompani. Adjutant ved Innherredske nasjonale musketer Corps fra 5/2 1821.

Kapt og sjef for samme brigades Ørkedalske kompani fra 26/5 1825. Bodde på Fannrem i Orkdalen. Døde 14/10 1841.

 


Westbye Johannes

10/6 1780 - 13/1 1824

Det antas at dette er den premierleutnant Westbye som nevnes i rullene til Skarpskytterdivisjonen ved GrenBn Ræder uten at det med sikkerhet er bekreftet. Det er imidlertid den eneste Westbye som fremkommer i Stabsfanejunker Olai Ovenstad’s militærbiogrefi, og medtas derfor i denne oversikt.

Johannes Westbye kom i tjeneste i 1797. Han var underoffiser ved Livgarden til fots i København da han 13/6 1806 ble Fenrik ved 2. Trondhjemske nasjonale Infanteriregiment’s 2. tjenestegjørende grenaderkompani. Secondleutnant ved samme regiments Gimnesiske kompani 27/2 1807.

Forsatt til Smålenske Nasjonale Dragonregiment 18/12 1807. Ble i 1808 satt ved dette’s Eidsbergske Kompani. Premierleutnant ved Trøgstadske komp 9/11 1809 men forflyttet til N. Smålenske komp I 1810. Forsatt til Sønnenfjeldske nasjonale kjørende artilleribataljon 11/5 1811. ( Var disse stillingsinnsettelser kun på papiret for å ha en hjemmel for avlønning??) Var muligens beordret til Vardøhus i 1813. Død 13/1 1824.